Press "Enter" to skip to content

Rešavanje problema sa strujom u Valjevu i u selima

Rešavanje problema kvalitetnog snabdevanja električnom energijom grada Valjeva i valjevskih sela je bila tema sastanka koji je održan na inicijativu gradonačelnika grada Valjeva Lazara Gojkovića, zamenika gradonačelnika Nemanje Petrovića, u prisustvu regionalnog koordinatora EDS-a Jovice Jevtić, direktorke ED Valjevo Nade Vasiljević i predstavnika mesnih zajednica.

Sastanak-ED-i-gradonacelnika-Lazar-Gojkovic

Jovica Jevtić, koordinator regionalnog distributivnog područja Kraljevo upoznao je gradonačelnika i njegov tim sa preduzetim aktivnostima na trajnom rešavanju problema građana na području ED Valjeva. Preduzete su aktivnosti na rekonstruciji i izgradnji distributivnih objekata koji će omogućiti kvalitetno snabdevanje privrede, proširenje privrednih kapaciteta i stanovništva grada Valjeva. Najavljen je početak aktivnosti na izgradnji buduće TS 35/10kV Valjevo 12-Industrijska zona, očekuje se potpisivanje ugovora za izgradnju TS 35/10kV Divčibare, koja će konačno rešiti pouzdano napajanje Divčibara. Završena je rekonstrukcija i uvođenje u sistem daljinskog upravljanja TS 35/10kV Osečenica i TS 35/10kV Valjevska Kamenica. Sagledano je stanje ključnih elektroenergetskih objekata i najavljena rekonstrukcija TS 110/35kV Valjevo 1 i TS 35/10kV Valjevo 2.

Saslušani su predstavnici mesnih zajednica i lokalne samouprave oko zahteva da se ulože sredstva i dodatni napori na rekonstrukciji niskonaponskih mreža, uglavnom na teritoriji Valjevskih sela. Gospodin Jevtić je obavestio gradonačelnika i predstavnike mesnih zajednica da su započete aktivnosti na izgradnji niskonaponskih mreža. Trenutno se radi na distributivnom području Oglađenovac 1 i 3, a u planu je da se napravi spisak trafo područja sa podignutim stubovima i da će do kraja godine biti rekonstruisano još dvadeset kilometara mreže niskog napona.

Posebna pažnja posvećena je problemima na dalekovodnim pravcima Valjevska Kamenica i Ogranak Stave, kao i dalekovodima za Divce i Valjevsku Loznicu, Bačevci i Gornje Leskovice i sela koja gravitiraju na predmetnim dalekovodnim pravcima.

Koordinator Jovica Jevtić predstavio je presek stanja i aktivnosti na energetskim objektima 35 i 10 kV Valjevska Kamenica sa svim ograncima 10kV uključujući i Stave. Napomenuo je da se u rešavanju ovakvog problema mora imati sistemski pristup imajući u vidu konačna rešenja što se tiče prenosne moći predmetnih dalekovoda, izmeštanja trasa iz nepristupačnih terena radi bolje pouzdanosti i lakšeg održavanja, tj neće se raditi klasična rekonstrukcija po postojećoj trasi, već će se koristiti naprednija rešenja i delimično izmenjene trase pored puta radi lakšeg održavanja. Takav pristup biće primenjen i na ostale dalekovodne pravce. Ovakav pristup zahteva paralelno i izmenu građevinske dozvole u delu trase, rešavanju imovinsko pravnih odnosa i projektovanje i izvođenje, što delimično usporava radove, ali generiše benefit za građane i privredu.

Na kraju sastanka koordinator je obišao radove na rekonstrukciji dalekovoda i ponovo podvukao da će biti ispoštovano sve što je obećao građanima na sastanku 31.07.2021.

Grad Valjevo i sela valjevskog kraja će biti energetski potpuno obezbeđena.

Koordinator-ED-Valjevo-sa-mestanima-1024x768-1

Presek stanja i aktivnosti od sastanka u opštini Valjevo održanog 30.7.2021. do 10.8.2021.

Na sastanku je dogovoreno sledeće:

R. Br. Opis Rok Status
1 Zamena izolacije i sanacija stubova na DV 35 kV TS 110/35kV Valjevo 2-TS 35/10kV Kamenica 3.9.2021 Dalekovod 35 kV ušao u rekonstrukciju. Dat nalog (zamena i popunjavanje naprslina na stubovima). Proizvedeni i preuzeti izolatori danas (10.08.2021.)
2 Raskres na DV 10kV glavni pravac  Valjevo 11 – Kamenica i ogranak Stave 3.9.2021 Završen raskres glavnog pravca sa ogrankom Stave i pregledan ceo dalekovod.
3 Ugradnja NN SKS-a na podignute stubove (oko 30 km SKS-a) 1.12.2021 Započeti radovi u Oglađenovcu 3 i 1. Dužina oko 7km. Radovi će biti završeni u avgustu.
4 Pregled i dovođenje u ispravno stanje TS 10/0,4 kV Oglađenovac 3 kao primedba predstavnika meštana 1.12.2021 Pregledana TS. Biće dovedena u ispravno stanje u predviđenom roku.
5 Razmatranje mogućnosti dvostranog napajanja Dragodol – Stanina Reka i Gornje Crniljevo – Miličinica Nije definisan Sagledane su moguće trase. Ići će se u fazu rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, geodetskih radova i projektovanja. Radovi se mogu izvodi posle dobijanja građevinske dozvole.
6 Odlažu se protesti i blokada puta do sledećeg viđenja u Pričeviću 3.9.2021. 3.9.2021. Meštani su i pored dogoverenih vidnih aktivnosti održavali protestne šetnje suprotno dogovoru.

Više od dogovorenog u cilju stabilnog napajanja i smanjenja vremena prekida

  1. U toku je geodetsko snimanje i izrada KTP-a od TS Valjevo 11 (Peti Puk) do TS Kamenica radi izrade projekta za izvođenje. Planirana je potpuna rekonstrukcija (zamena dotrajalih stubova, izolatora i preseka provodnika-sa 35mm2 ili 50 na 70mm2). Radiće se naizmenično iz pravca Valjeva i pravca Kamenice radi što kraćih prekida u napajanju.
  2.  Na deonici od TS Bukovica 5 (Jeremijina kuća) Ogranak Stave. Započeta rekonstrukcija deonice Pričević-Stave. U toku su radovi na rekonstrukciji i izmeštanju trase dalekovoda Bobova – Stave u dužini od 2,5 km koji je u poslednjih 7 godina dva puta rušila reka Obnica. Razmatra se izmeštanje trase pored puta na više deonica pre Pričevića i na deonici Pričević-Majinović-Stave iz teško pristupačnih šuma i potoka radi lakšeg održavanja. Teže pristupačne deonice biće izmeštene ili rađene SN SKS-om. Na deonicama gde se radi izmeštanje DV novom trasom, smanjiće se vreme isključenja dok traju radovi. Potrebno je da meštani učestvuju u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa na izmenjenim deonicama.
  3. Radi lakše lokacije kvara na čvornim mestima biće ugrađena najsavremenija daljinski upravljiva postrojenja radi bržeg pronalaženja kvara i sekcionisanja i smanjenja vremena prekida napajanja. Usvojene lokacije su TS Stave i Donja Bukovica 5 Jeremijina kuća.
  4. Uvedena u sistem daljinskog upravljanja TS 35/10kV Kamenica. Strateški potez. To će omogućiti brže pronalaženje kvara i smanjenje vremena prekida napajanja i kompletno nadgledanje TS sa svim izvodima iz dispečerskog centra ED Valjevo.

Bageri-ED-Valjevo-1024x768-1

Zaključak:

Sve dogovorene aktivnosti koje je preuzeo regionalni koordinator biće u skladu sa dogovorom. Sagledana su najkorektnija rešenja gore opisana koja će omogućiti bolje snabdevanje električnom energijom, omogućiti širenje privrednih kapaciteta i ekonomskog napretka i prosperiteta građana predmetnih dvadeset sela: Rađevo selo, Zlatarić, Donja Bukovica, Gornja Bukovica, Beomužević, Pričević, Stapar, Kamenica, Miličinica, Oglađenovac, Osladić, Dragijevica, Vragočanica, Majinović, Bobova, Stanina Reka, Sitarice, Suvodanje, Tupanci, Balinović.

Izvor: Leparecvaljeva.rs

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *