Press "Enter" to skip to content

Readmisija – Šta treba da uradim po dolasku iz inostranstva?

Cilj je što pre doći u mesto prebivališta i prijaviti se nadležnim organima radi ostvarivanja prava na:

 • lična dokumenta
 • socijanu zaštitu
 • zdravstvenu zaštitu
 • pravo na obrazovanje
 • pravo na rad

Mesto prebivališta je mesto u kome se građanin nastanio s namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, kao i profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost sa mestom u koje se doselio.

Informator Readmisiji

Prijava prebivališta podnosi se lično na propisanom obrascu, pri čemu je potrebno priložiti sledeća dokumenta:

a. važeću ličnu kartu podnosioca prijave
b. isprave kojima se dokazuju podaci iz prijave (dokaz o pravnom osnovu korišćenja stambene jedinice na adresi na koju se prijavljuje tj. ugovor o kupoprodaji stana, ugovor o poklonu stana, pravosnažno ostavinsko rešenje, ugovor o korišćenju stana, vlasnički list, rešenje o kućnom broju itd.)
v. ličnu kartu vlasnika nepokretnosti, odnosno pisanu izjavu vlasnika nepokretnosti sa adrese na kojoj se vrši prijavljivanje
g. dokaz o uplaćenoj naknadi za prijavu prebivališta

Prijavu prebivališta maloletnog lica podnosi roditelj, odnosno staratelj ili drugi zakonski zastupnik na propisanom obrascu, prilikom čega je potrebno priložiti sledeća dokumenta:

a. važeću ličnu kartu roditelja ili staratelja, odnosno drugogo zakonskog zastupnika
b. važeću ličnu kartu za maloletno lice starije od 16 godina
v. izvod iz matične knjige rođenih; za maloletno lice mlađe od 16 godina, kao i za maloletno lice starije od 16 godina koje nema važeću ličnu kartu
g. ukoliko su roditelji razvedeni i primerak pravosnažne presude o razvodu braka, iz koje se vidi kom je od roditelja maloletno lice povereno na čuvanje, staranje i vaspitanje
d.dokaz o uplaćenoj naknadi na ime Republičke administrativne takse za prijavu prebivališta

Mesto boravišta je mesto u kome nameravate, po dolasku u Republiku Srbiju, privremeno da boravite van svog prebivališta.

Povereništvo za izbeglice i migracije / Savet za migracije

Po dolasku u mesto budućeg prebivališta/boravišta neophodno je da se za pomoć obratite Povereništvu za izbeglice i migracije/Savetu za migracije čije se prostorije nalaze u zgradi opštine.

Oni će Vam pružiti prvu pomoć po dolasku u lokalnu sredinu. Neophodno je da budete evidentirani u Povereništvu za izbeglice i migracije, odnosno Savetu za migracije i budete u stalnom kontaktu sa ovim službama kako biste bili pravovremeno informisani o programima podrške i pomoći za povratnike po osnovu Sporazuma o readmisiji.

Povereništva za izbeglice i migracije/Saveti za migracije pružiće Vam:

 • informacije o službama i organizacijama koje Vam mogu pružiti pomoć
 • savet i urgiraće kod nadležnih lokalnih službi za rešavanje Vaših problema i ostvarivanje Vaših osnovnih prava
 • pomoć za pisanje zahteva, molbi, dopisa i prosleđivanje istih nadležnim institucijama i službama

 

Lična dokumenta

S obzirom da je putni list privremena isprava, potrebno je da što pre započnete proces pribavljanja lične karte. Pravo na ličnu kartu ima svaki državljanin Republike Srbije stariji od deset godina života. Državljanin stariji od 16 godina života koji ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužan je da ima ličnu kartu.

Lična karta se izdaje na lični zahtev. Za dete, odnosno lice lišeno poslovne sposobnosti zahtev za izdavanje lične karte podnosi roditelj ili drugi zakonski zastupnik (uz pismenu saglasnost drugog roditelja). Potrebna dokumenta za izdavanje lične karte:

 • lična karta ili druga važeća isprava – na uvid
 • izvod iz matične knjige rođenih (dobija se u opštinskoj upravi, ako je upis izvršen u matične knjige sa područja AP Kosova i Metohije); informaciju možete dobiti od gradske uprave koja izvršava poslove vođenja matičnih knjiga za područje AP Kosovo i Metohija) – na uvid
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (dobija se u matičnoj službi u opštini) – na uvid
 • uverenje o prebivalištvu (dobija se u policijskoj upravi)
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac lične karte
 • dokaz o uplaćenoj naknadi na ime troškova tehničke izrade lične karte.

Zakonom o prebivalištu i boravištu građana, u članu 17. ovog zakona, predviđeno je da ukoliko građanin koji ima pravo na ličnu kartu nema prijavljeno prebivalište niti boravište na teritoriji Republike Srbije, niti mu se u skladu sa članom 11. ovog zakona može rešenjem utvrditi prebivalište, radi izdavanja lične karte rešenjem mu se utvrđuje boravište. Boravište utvrđeno rešenjem iz stava 1. ovog člana može da traje najduže dve godine od dana kada je utvrđeno, odnosno od dana kada je izdata lična karta.

Centar za socijalni rad

Centar za socijalni rad obezbeđuje:

 • savetodavni rad i posredovanje
 • besplatnu kartu do mesta prebivališta u jednom pravcu u gradskim centrima za socijalni rad
 • jednokratnu novčanu pomoć – samo u centru za socijalni rad u opštini u kojoj imate prebivalište
 • privremeni smeštaj – centar za socijalni rad donosi rešenje o smeštaju lica u prihvatilište koje može trajati do isteka važenja putnog lista
 • Narodne kuhinje obezbeđuju jedan dnevni obrok za ugroženo stanovništvo – u mestima gde postoje.

 

Izvor: PRIRUČNIK ZA POSTUPANjE U OKVIRU INTEGRACIJE POVRATNIKA Link

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *