Press "Enter" to skip to content

Novi udžbenici unapređuju nastavu i praktični rad studenata

Nastavnici valjevskog Odseka Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija objavili su dva nova udžbenika koji će znatno doprineti unapređenju nastavnog procesa Odseka. Reč je o udžbeniku Marketing, čiji su autori dr Mlađen Vićentić, Ivana Marković i Nikola Stojanović, kao i udžbeniku Menadžment – nauka i profesija, autora mr Branka Matića.

Prema nastavnom planu Akademije – Odsek Valjevo, predmet Marketing izučava se na prvoj godini studija, a nova knjiga obuhvata najveći deo materije predviđene nastavnim programom ovog predmeta.

Materija izložena u knjizi može se grupisati u tri dela. U prvom delu predstavljeni su fundamentalni aspekti posmatranja i definisanja marketinga, sa posebnim osvrtom na aktivnost istraživanja tržišta i kao informaciono-analitičke osnove za upravljanje marketing aktivnostima. U drugom delu analizirani su instrumenti marketing miksa. Obrađeni materijal je u značajnoj meri osavremenjen i bavi se problematikom marketinga u modernom svetu, tako da su obrađene marketinške teme koje pripadaju sferi savremenih studija. Konačno, treći deo novog udžbenika sadrži deset primera i zadataka iz prakse, što predstavlja novinu u ovakvim udžbenicima, a analiza praktičnih primera nadovezuje se na nastavne oblasti obuhvaćene predmetima Marketing i Istraživanje tržišta.

Novu udžbenik mr Branka Matića priređen je tako da predstavlja udžbenik za studente strukovnih studija, kao i priručnik za menadžere u malim i srednjim preduzećima koji nemaju menadžersko obrazovanje. U odnosu na prethodni, u novom udžbeniku dodati su novi sadržaji, sva poglavlja i teme dopunjene su i proširene u skladu sa savremenim stanjem u nauci i praksi, navedeni su savremeni primeri, unapređen je grafički izgled, a izmenjen je i dopunjen deo Vežbanja na kraju svakog poglavlja.

Menadžment – nauka i profesija profesora Matića sadrži osnove menadžmenta namenjene studentima strukovih poslovnih studija. Posebna pažnja posvećena je izboru tema i načinu njihovog izlaganja, a dati teorijski delovi predstavljaju ključne delove nauke o mendžmentu i neizostavnu osnovu za praktični rad. Izabrani su i obrađeni tako da budu primereni praktičnim potrebama menadžera. Izloženi teorijski delovi prožeti su brojnim primerima iz prakse, predstavljevim tekstom, grafičkim prikazima i tabelama.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *