Press "Enter" to skip to content

Kako prijaviti diskriminaciju?

Šta je diskriminacija?

Najjednostavnije rečeno, diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi ili nekoj grupi na osnovu nekog njihovog ličnog svojstva, što za posledicu ima nejednakost u šansama da ostvare ustavom i zakonom zagarantovana prava. To je nejednako tretiranje, isključivanje, odnosno dovođenje u podređen položaj pojedinaca ili grupa ljudi koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji.

Diskriminacija

Diskriminacija se vrši i kada se osobe koje se nalaze u neravnopravnom položaju, tretiraju na isti (ravnopravan) način. Tako na primer, osobe sa invaliditetom nalazi se u nejednakom položaju u odnosu na osobe koje nemaju invaliditet. Jednako postupanje prema osobama sa invaliditetom prilikom zapošljavanja, pružanja zdravstvenih usluga i sl., rezultiralo bi marginalizacijom osoba sa invaliditetom u ovim oblastima. Da bi to sprečili, društvo i država sprovode takozvane „mere afirmativne akcije“ kojima postižu jednakost u šansama, kako bi i osobe sa invaliditetom mogle da rade, uče, razvijaju svoje talente i veštine. Na taj način one postaju društveno uključene i ravnopravne, a društvo ima mogućnost da koristi svoj puni potencijal za društveni razvoj.

Drugim rečima, diskriminacija je nejednako postupanje prema jednakima i jednako postupanje prema nejednakima.

Kako prijaviti diskriminaciju?

Pritužbu zbog diskriminacije može podneti :

  • svako fizičko ili pravno lice ili grupa lica koja smatra da je pretrpela diskriminaciju,
  • organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i svako drugo lice, u ime i uz saglasnost lica koje smatra da je pretrpelo diskriminaciju,
  • u slučaju diskriminacije grupe lica, udruženje ili organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava može podneti pritužbu u
  • u ime grupe lica čije je pravo povređeno i bez saglasnosti pojedinaca koji čine tu grupu, ukoliko se povreda odnosi na neodređeni broj lica koje povezuje neko lično svojstvo .
  • u ime i uz saglasnost lica čije je pravo povređeno, pritužbe može podneti i inspekcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast inspekcijskog nadzora.

Pritužba se podnosi u pisanoj formi. Može se podneti i elektronskom poštom sa skeniranim podneskom i potpisom podnosioca, u elektronskoj formi uz elektronski potpis podnosioca, kao i usmeno na zapisnik, bez plaćanja takse ili druge naknade.

Obrazac pritužbe možete skinuti sa sajta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti LINK

Pritužba treba da sadrži podatke o tome:

  • ko je diskriminisan,
  • od strane koga je diskriminisan/a,
  • opis diskriminatornog akta
  • dokaze o pretrpljenom aktu diskriminacije (isprave, svedoci i dr.)
  • Pritužba mora biti potpisana.

Pritužba se podnosi u pisanoj formi lično ili na adresu “Poverenik za zaštitu ravnopravnosti / Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 84 / 11000 Beograd, Republika Srbija”. Može se podneti i elektronskom poštom   [email protected] sa skeniranim podneskom i potpisom podnosioca, u elektronskoj formi uz elektronski potpis podnosioca, kao i usmeno na zapisnik, bez plaćanja takse ili druge naknade.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *