Ski Resort
Divcibare Ski Resort
Divcibare Ski Resort
Početna stranaValjevske vestiPozitivaMladiKulturaSportBlogFoto danaNa kafici saAdresarKontakt
Pratite nas preko Facebook-a  Pratite nas na Twitteru  Rss
Divcibare Ski Resort
Divcibare Ski Resorr
KULTURA U VALJEVU – S.W.O.T. ANALIZA
sreda, 19 mart 2008 16:38

Da li ste ovih dana uzalud na portalu pokušavali da nađete izveštaj sa okruglog stola “Kultura u Valjevu - šta je to?” održanog u četvrtak u Omladinskom centru? Da li ste se raspitivali ili pratili u medijima kako je prošlo?
 Jeste! Znači da ste zainteresovani za kulturu u Valjevu i da ste prava osoba da pročitate S.W.O.T. analizu koja je nastala kao rezultat ovog okruglog stola i date svoje mišljenje, primedbe, sugestije koje će pomoći u njenoj finalnoj obradi u komentarima na ovaj tekst.

Ne znate gde i kad je bio okrugli sto “Kultura u Valjevu – šta je to?, koja mu je svrha, niti vas to interesuje? Ne razmišljate o kulturi u Valjevu? Mrzi vas da čitate neke analize?
Da!  Onda znači da kulturna ponuda u Valjevu ne odgovara vašim potrebama i prava ste osoba da date svoje mišljenje u komentarima na ovaj tekst o tome šta nedostaje u kulturnom životu Valjeva i koje bi kulturni sadržaji vas interesovali.

Ako spadata u bilo koju od ove dve grupe, a imate između 15 i 30 godina, pozivamo vas da prisustvujete javnom razgovoru na temu Mladi i kultura, koji će se održati u subotu 22. marta u 19h u Domu omladine (Klub Omladinskog centra) i kažete svoje mišljenje o kulturi u Valjevu.

Svoj doprinos izradi S.W.O.T.-a dali su do sada: - Angelina Lukić, v.d. direktor Omladinskog centra, Vladimir Krivošejev, direktor Narodnog muzeja, Zorica Milinković, direktor Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović”, Miodrag Pešić, slikar, Branko Pirgić, književni kritičar, Veseljko Belušević i Branko Lukić, Kulturno prosvetna zajednica, Branko Antonić, sekretar Abraševića, Dušan Arsenić, Suzana Radovanović, prva violina kvarteta “Miss”, Zora Bojčić, načelnik društvenih delatnosti, Aleksandar Ranković, član Privremenog organa Opštine Valjevo, u ime političkih stranaka: Vera Vaš, Pokret za Valjevo, Dragan Jeremić, SPS, Milijan Dimitrijvić, SPO, Radmila Globović Leman, galerista OC-a i član LDP, kao i Ostoja Prodanović, književni kritičar, Branka Jevtić, novinar i direktor TVA, Velimir Cvejanov, direktor Gradskog pozorišta Bečej. Takođe, korišćeni su i  pisani materijali: pismo mr Vojislava Andrića, Prilozi stvaranju kulturne strategije grada, autora Veseljka Beluševića i zapisnik u vidu Power Point prezentacije sa sastanaka u Opštini Valjevo posvećenih transformaciji Doma kulture i Omaldinskog centra, koje sačinio Vladimir Pantić.

SNAGE

•    Kulturna istorija Valjeva
•    Postojeće institucije kulture
•    Primeri dobre prakse u radu postojećih institucija
•    Valjevska gimnazija, Muzička škola, druge škole
•    Valjevci kulturni poslenici u svetu
•    Kulturni poslenici profesionalci
•    Umetnici profesionalci I amateri koji žive u Valjevu
•    Entuzijazam pojedinaca unutar i izvan institucija kulture
•    Mladi Valjeva
•    Mediji
•    Udurženja građana i umetničke grupe (Foto klub Valjevo, VULUS, Društvo istraživača itd.)
•    KUD-ovi
•     Lokacije za kulturni turizam (Brankovina)
•    Mogućnost civilnog služenja vojnog roka u institucijama kulture
•    Stalni donator kulture u Valjevu
•    Alternativni vidovi finansiranja
( međunarodni donatori, Ministarstvo kulture)
•    Alternativni prostori u kojima se realizuju kulturna dešavanja (kafe galerija Bukva, Restoran Zlatibor)
•    Međunarodna saradnja- bratski gradovi
•    Postojanje fakulteta u Valjevu
•    Savet za razvoj i unapređenje lokalne samouprave

SLABOSTI - PROBLEMI


•    Nepostojanje dugoročne strategije razvoja kulture u Valjevu
•    Nepostojanje dugoročne strategije razvoja kulture u Srbiji
•    Nepostojanje definisane kulturne politike u Valjevu
•    Nepostojanje definisane kulturne politike u Srbiji
•    Nepostojanje gradskog sekretara za kulturu
•    Nepostojanje gradskog saveta za kulturu
•    Politizacija kulture

•    Loš odnos lokalne samouprave prema kulturi
•    Nedovoljna zainteresovanost lokalne samouprave
•    Prevaziđen i neodrživ  model finansiranja kulture, loša raspodela finansijskih sredstava
•    Loša komunikacija I nerazumevanje na relaciji osnivač - institucije kulture
•    Shvatanje kulture kao nečeg marginalnog
•    Trošenje budžetskog novca na nekvalitetne kulturne programe
•    Nedovoljno finansijskih sredstava namenjenih programima i sopstvenoj produkciji

•    Loš odnos prema umetnicima od strane lokalne samouprave
•    Nepostojanje finansijske podrške slobodnom  umetničkom tržistu
•    Izostanak subvencija za slobodne umetnika
•  Nemogućnost umetnika da participiraju za finansijska sredstva za realizaciju svojih projekata van samih institucija kulture
•    Nedostatak komunikacije među kulturnim akterima

•    Nepostojanje gradske galerije i žive likovne scene
•    Elitizam i zatvorenost jedine dve galerije u Valjevu

•    Nepostojanje dečjeg i omladinskog pozorišta
•    Nepostojanje profesionalnog pozorišta
•    Nepostojanje savremenog bioskopa
•    Nepostojanje literalnih i likovnih konkursa
•    Slaba izdavačka delatnost
•    Veliki broj javnih manifestacija (27) koje se finansiraju uz podršku Opštine Valjevo
•    Problematična koncepcija Tešnjarskih večeri
•    Nedostatak kulturnih sadržaja tokom celog leta
•    Loš marketing kulturnih manifestacija

•    Nizak nivo kulturne svesti građana
•    Nezainteresovanost mladih za kulturu
•    Loše materijalno stanje građana
•    Nedovoljno istražene kulturne potrebe građana
•    Pomodarska publika
•    Visoka starosna dob publike
•    Nedovoljan uticaj kulture na sve aspekte razvoja u zajednici

•    Nepostojanje strategija razvoja na nivou institucija
•    Institucije iznad programa
•    Loša opremljenost  institucija kulture
•    Nedovoljna primena informacionih tehnologija
•    Nedovoljno jake veze između institucija kulture
•    Diskontinuitet  kulturnih programa
•    Slaba posećenost pojedinih programa
•    Loš marketing pojedinih programa
•    Nedovoljna sredstva koja se ulažu marketing
•    Mala uključenost građana, a pogotovo mladih u kreiranje kulturnih programa
•    Nerazvijena umetnička produkcija
•    Nedovoljna finansijska sredstva

•    Nedovoljno kulturnih i edukativnih programa namenjenih mladima i deci
•    Slaba veza prosvete i kulture
•    Nedefinisan odnos prema kulturnim aktivnostima škola

•    Zapošljavanje po političkoj osnovi
•    Broj zaposlenih u kulturi u odnosu na realan rezultat njihovog rada
•    Loša raspoređenost zaposlenih u kulturi
•    Nedovoljna stručnost zaposlenih u kulturi
•    Nedovoljna inicijativa I motivisanost zaposlenih u kulturi
•    Nedovoljna iskorišćenost zaposlenih u kulturi
•    Nedovoljna kompetentnost upravnih odbora institucija kulture
•    Nedovoljna inicijativa da se obezbede sredstva izvan budžeta Opštine
•    Nedovoljan profit koji se ostvaruje kroz kulturne programe
•    Nedostatak menadžera u kulturi
•    Loš sistem vrednovanja rada

•    Nedovoljna uključenost školovanih mladih ljudi u kreiranje kulturne ponude
•    Nedovoljna saradnja sa civilnim sektorom
•    Nedovoljno saradnja sa drugim institucijama na lokalu i na nacionalnom nivou (kulturne, obrazovne ustanove itd)
•    Nedovoljna saradnja sa privatnim sektorom
•    Nedostatak regionalne I međunarodne saradnje
•    Nedovoljna uključenost ranjivih grupa (mladi, Romi, seoska populacija, invalidi I dr)
•    Nedostatak stručne kritike u medijima

MOGUĆNOSTI - ŠANSE


Depolitizacija kulture
•    Veće učešće kulturnih poslenika članova stranaka u procesu odlučivanja, a u korist kulturnog razvoja
•   Insistiranje javnosti na postavljanju direktora institucija na osnovu stručnosti, a ne političke pripadnosti
•    Veće uključivanje kulturnih poslenika, umetnika, predstavnika ranjivih grupa u process odlučivanja i raspodele sredstava (formiranje Kulturnog saveta grada)
•   Uspostavljanje komunikacije i saradnje između lokalne samouprave i institucija i pojedinaca koji se bave kulturom na principu kompetentnosti, a ne političke pripadnosti  (imenovanje gradskog sekretara za kulturu).

Uspostavljanje strateškog razvoja kulture
•    Definisanje kulturne politike grada
•    Kreiranje Strategije razvoja kulture na nivou grada
•    Kreiranje Strategije razvoja na nivou institucija
•    Određevanje prioriteta razvoja kulture

Uvođenje efikasnijeg modela finansiranja

•    Projektno finansiranje kulturnih programa
•    Promena strukture sredstava iz budžeta namenjenih kulturi u korist programa i produkcije
•    Stimulisanje alternativnih izvora finansiranja
•    Redukcija broja zaposlenih u institucijama kulture
•    Ekonomičnije finansiranje javnih manifestacija

Transformacija i revitalizacija institucija kulture
•    Transformacija Doma kulture i Omladinskog centra
•    Podizanje nivoa programske aktivnosti i opremljenosti institucija kulture
•    Biblioteka? (Da li je trajno rešeno pitanje zgrade biblioteke?)
•    Kula Nenadovića
•    Gradska galerija
•    Dom JNA kao prostor za kulturne namene
•    Moderan kafe bioskop manjeg kapaciteta
•    Transformacija KPZ-a u modernu agenciju koja bi svoje usluge pružala svim institucijama kulture (marketing, produciranje, konslating, organizacija)
•    Obezbeđivanje prostora za potrebe mladih u oblasti popularne kulture (jazz, rok i drugi koncerti, diskoteka, video projekcije itd)

Veća umetnička produkcija i poboljšanje položaja umetnika u Valjevu
•    Osnivanje Gradskog pozorišta (deca, omladina, profesionalci, amateri)
•    Subvencionisanje slobodnih umetnika
•    Finansijska podrška umetničkom tržištu (otkupne izložbe, nagradni konkursi u različitim umetničkim oblastima itd)

Efikasniji rad institucija kulture

•    Smanjenje broja stalno zaposlenih i efikasnija sistematizacija radnih mesta u institucijama kulture
•    Zapošljavanje novih stručnih kadrova
•    Povećanje motivacije zaposlenih uvođenjem sistema vrednovanja rada
•    Bolja sistematizacija radnih mesta
•    Uključivanje volontera (studenti smera Menadžment  za kulturu i medije, vojnici na civilnom služenju vojnog roka itd)

Podizanje nivoa kulturne svesti, stvaranje pozitivnog kulturnog ambijenta
•    Identifikovanja kulturnih potreba građana putem anketa, okruglih stolova itd
•    Permanentan  i strateški rad na kreiranju kulturnih programa
•    Bolji marketing kulturnih dešavanja
•    Veće uključivanje ranjivih grupa
•    Dostupnost prostora u kojima se dešavaju kulturni program invalidima
•    Reformisane Tešnjarske večeri
•    Bolja i redovnija  kulturna ponuda tokom leta
•    Bolja kulturna saradnja na regionalnom I međunarodnom nivou
•    Uključivanje medija kao stalnih partnera u proces definisanja i ostvarivanja kulturne politike, afirmacije kulturnih vrednosti i animiranja publike

Edukacija dece i mladih u cilju podizanja kulturne svesti i prevencije štetnih vidova ponašanja (alkoholizam, narkomanija i dr)

•    Povećanje broja i učestalosti programa namenjenih deci i mladima
•    Uključivanje mladih u proces odlučivanja i kreiranja kulturnih programa
•    Veće uključivanje dece i mladih u kulturne aktivnosti
•    Bolja saradnja institucija kulture i obrazovnih institucija
•    Permanentne kreativne radionice za decu i mlade: pozorišne, likovne, muzičke, novinarske itd
•    Nagradni konkursi za decu i mlade kao podsticaj afirmacije pozitivnih vrednosti

Kulturni turizam

(dopuniće se nakon debate Kulturni turizam u Muzeju 21.3. 2008.)

PRETNJE

•    Česte političke promene
•    Politizacija kulture
•    Nedovoljna zainteresovanost nadležnih u lokalnim samoupravama
•    Nedostatak stručnog rukovodećeg kadra
•    Nezainteresovanost zaposlenih u institucijama za sprovođenje reformi u kulturi
•    Problematično utvrđivanje kriterijuma za finansiranje kulturnih programa
•    Nedostatak sredstava
Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Stumbleupon Digg Technorati blogger google YahooWebSzenario
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži


 
 Valjevo - Lajkovac - Beograd
05;  06;  07;  08;  09;  10;  11.15;  12;  14.15;  15.45;  18;

Valjevo - Ub - Beograd
05.30;  06.45;  7.45;  09; 10;  12.30;  13.30;  14.30;  16; 17;  16.50;  18;  19;

Valjevo - Novi Sad

07; 10.;  12.45 (izuzev nedeljom),  18.50;

Valjevo - Niš

16;  17.30

Valjevo - Kragujevac
08;  16;
 
Autobuska stanica Valjevo 014/221482
Evropa bus 014/232 128

TAKSI PREVOZ U VALJEVU / TAXI STANICE

ALKO taxi  014/ 243 003 
HALO taxi  014/ 290 029
KULA taxi  014/ 290 290  
MAXI taxi   014/ 222 111  
PATAK taxi   9701
PINK taxi   014/ 29 29 29
RAVNOGORAC taxi  9704 
RADIO MOBIL taxi  014/ 215 000  
VALJEVO taxi  9702

Valjevo-Beograd Centar (Prokop)
4,35;  06,00;  09,06;  12,27;  17,007;  19,59;

Valjevo-Beograd
05,04;  18,24;

Valjevo-Bar
10,47;  22,48;

Železnička stanica Valjevo   014/221697

Divcibare Ski Resort
2012 © Akter Design | Pravila korišćenja