Ski Resort
Divcibare Ski Resort
Divcibare Ski Resort
Početna stranaValjevske vestiPozitivaMladiKulturaSportBlogFoto danaNa kafici saAdresarKontakt
Pratite nas preko Facebook-a  Pratite nas na Twitteru  Rss
Divcibare Ski Resort
Divcibare Ski Resorr

VALJEVSKO BLOGOVARANJE

Konkurs za Komunalnu Policiju

Objavljen od Administrator
Administrator
Administrator još nije napisana biografija
Korisnik je trenutno offline
na sreda, 15 jun 2011
in RAZNO 0 Komentara

Objavljeno 8 Juna 2011 u publikaciji Poslovi NSZ

 ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ,
УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781
Начелник Одељења
комуналне полиције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме,
високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године; пси-
хофизичке способности потребне за оба-
вљање послова комуналне полиције, које
се доказују лекарским уверењем овлашће-
не здравствене установе; положен струч-
ни испит за рад у органима државне упра-
ве; положен испит за обављање послова и
примену овлашћења комуналног полицајца;
да кандидат није осуђиван на казну затво-
ру од најмање 6 месеци; да му раније није
престао радни однос у државном или дру-
гом органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа; најмање пет годи-
на радног искуства у струци. Поред општих
услова, лице које се прима у радни однос
мора испуњавати и услове из члана 6 Зако-
на о радним односима у државним органи-
ма (држављанин Републике Србије, општа
здравствена способност). Пријаве се подно-
се у року од 15 дана од дана објављивања
огласа, на шалтер писарнице или поштом,
на горенаведену адресу.

Комунални полицајац
6 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пси-
хофизичке способности потребне за оба-
вљање послова комуналне полиције које
се доказују лекарским уверењем овлашће-
не здравствене установе; положен стручни
испит за рад у органима државне управе;
положен испит за обављање послова и при-
мену овлашћења комуналног полицајца; да
кандидат није осуђиван на казну затвора од
најмање 6 месеци; да му раније није престао
радни однос у државном или другом органу
због теже повреде радне дужности из рад-
ног односа; положен испит за возача „Б“
категорије. Поред општих услова, лице које
се прима у радни однос мора испуњавати и
услове из члана 6 Закона о радним односима
у државним органима (држављанин Репу-
блике Србије, општа здравствена способ-
ност). Пријаве се подносе у року од 15 дана
од дана објављивања, на шалтер писарнице
или поштом, на горенаведену адресу.

 http://www.nsz.gov.rs/download/files/cms/attach?id=295

 

Ključne reči: Nema ključnih reči

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži


 
 Valjevo - Lajkovac - Beograd
05;  06;  07;  08;  09;  10;  11.15;  12;  14.15;  15.45;  18;

Valjevo - Ub - Beograd
05.30;  06.45;  7.45;  09; 10;  12.30;  13.30;  14.30;  16; 17;  16.50;  18;  19;

Valjevo - Novi Sad

07; 10.;  12.45 (izuzev nedeljom),  18.50;

Valjevo - Niš

16;  17.30

Valjevo - Kragujevac
08;  16;
 
Autobuska stanica Valjevo 014/221482
Evropa bus 014/232 128

TAKSI PREVOZ U VALJEVU / TAXI STANICE

ALKO taxi  014/ 243 003 
HALO taxi  014/ 290 029
KULA taxi  014/ 290 290  
MAXI taxi   014/ 222 111  
PATAK taxi   9701
PINK taxi   014/ 29 29 29
RAVNOGORAC taxi  9704 
RADIO MOBIL taxi  014/ 215 000  
VALJEVO taxi  9702

Valjevo-Beograd Centar (Prokop)
4,35;  06,00;  09,06;  12,27;  17,007;  19,59;

Valjevo-Beograd
05,04;  18,24;

Valjevo-Bar
10,47;  22,48;

Železnička stanica Valjevo   014/221697

Divcibare Ski Resort
2012 © Akter Design | Pravila korišćenja